O21

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (คลิก)
  • แผนปฏิบัติการรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการในปีการศึกษา 2563 (คลิก)