Home

ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2566
มุมแสดงความยินดี
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงความยินดี

แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา2567

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID 19

-:- บรรยากาศภายในโรงเรียน -:-

จัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ข่าวการศึกษา