Home

ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ในรูปแบบ Online

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID 19

-:- บรรยากาศภายในโรงเรียน -:-

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการศึกษา