ประวัติโรงเรียน

              กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2511 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปีวอก โดยมีความเป็นมา ดังนี้
             เมื่อ พ.ศ. 2501   สมัยนายวีระ  กาญจนเสถียร  เป็นนายอำเภอ  นายศิริ  ศรีสุวรรณ  เป็นศึกษาธิการ  ได้ติดต่อขอที่ดินจากชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ได้ที่ดินมา  10 ไร่ แต่ทางการก็ยังมิได้จัดตั้งโรงเรียนแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมาถึง 9 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2510  ทางอำเภอทัพทัน  สมัยนายพรหม  ขวัญสกุล  เป็นนายอำเภอ  นายวินัย  หาญสาริกัน  เป็นศึกษาธิการ  ได้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงเรียนมัธยม-ศึกษาตอนต้นประจำอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เนื่องจากยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องมีที่ดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้รับอนุมัติ  จำเป็นต้องหาที่ดินเพิ่ม ดังนั้น  นายพรหม  ขวัญสกุล  นายวินัย  หาญสาริกัน  จึงได้ติดต่อขอที่ดินเพิ่มเติมจากเจ้าของเดิมซึ่งได้อุทิศให้เมื่อปี 2501  โดยมิได้ขัดข้องและมีผู้บริจาคเพิ่มอีก  ได้ที่ดินมา 15 ไร่   1 งาน  88  ตารางวา และนายอำเภอได้รายงานให้กรมสามัญศึกษาทราบ  กรมฯ   ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูสถานที่ (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอทัพทัน) และให้นายอำเภอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน  เพื่อเตรียมเปิดให้ทันปีการศึกษา 2511
 วันที่ 22  ธันวาคม  2510 ทางอำเภอได้จัดฉายภาพยนตร์เพื่อเก็บเงินสร้างอาคารเรียน ภาพยนตร์ที่ฉายในคืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซึ่งต่อมาคำว่า  “มดแดง”  จึงได้กลายมาเป็นสมญาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  คือคนส่วนมากจะเรียกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ว่า “โรงเรียนมดแดง” ได้เงินมาประมาณ  10,000 บาท และสร้างอาคารเรียนเสร็จเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2511
          โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้นักเรียน  47 คน  แต่เมื่อถึงกำหนดเปิดเรียนภาคต้น  กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมิได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียน  นักเรียนก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นหมด  จนต่อมาเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2511  ทางอำเภอได้เรียกนักเรียนกลับมาได้นักเรียน 16  คน  และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทัพทันทำการสอน  ได้ครูมา 2 คน คือ นายเอื้อม  แสงแก้ว  และนายสมคิด  ไทยกิม  ซึ่งเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาทำการสอนเป็นครั้งแรก 
          จนถึงวันที่ 29  กรกฎาคม  2511  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการประกอบกับอาคารเรียน  จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (ที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน)
          วันที่ 26  สิงหาคม  2511  ทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งให้  นายเสวก  ใหลสกุล   ครูตรีโรงเรียนอุทัยเทวี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
          ในปี พ.ศ. 2513  กรมสามัญศึกษามีแผนงานที่จะขยายงานด้านมัธยมศึกษาให้กว้างขวางขึ้น  และได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับที่ดินโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอไว้ว่าควรมีที่ดินอย่างน้อย  35 ไร่  ดังนั้นนายเสวก  ใหลสกุล  กำนันรัตน์  อยู่สุข  จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินในหมู่บ้านตาลแถวจาก  นางภู  นายผ่อง  เหมือนการ และได้บริจาค  ได้ที่ดินมา  56 ไร่ 24 วา 
          ในปี พ.ศ. 2514  นายก่อ  สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญได้มาเยี่ยมโรงเรียน และได้มาดูสถานที่ที่หาไว้  เห็นว่าที่เก่าไม่พอขยายแน่  จึงให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ คือ อาคารผ่องนภาปัจจุบัน  เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515  วันที่ 1  มิถุนายน 2515 ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมมาอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ปัจจุบัน) 
          ในปี 2517 นายเสวก  ใหลสกุล ได้เล็งเห็นว่ามีการขยายตัวของโรงเรียนและมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ก่อสร้างอาคาร  แต่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมากสมควรที่จะสงวนไว้คิดจะซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน  โดยได้ประชุมผู้ปกครองและชาวตลาดทัพทัน  ซึ่งก็ได้รับการเห็นด้วย  จึงซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน  จึงซื้อที่นาเพิ่มอีก  61 ไร่  ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  118 ไร่  1 งาน  9  ตารางวา  โรงเรียนได้ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ  จนในปี พ.ศ. 2523  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5)
          ในปี 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสวก  ใหลสกุล  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพยุหะวิทยาคม  จ.นครสวรรค์  และให้ นายเสถียร  กองแม่  มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงปีพ.ศ. 2527  นายเสถียร  กองแม่  ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร  และได้แต่งตั้งให้ นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  มาดำรงตำแหน่งแทน  
          ในปี พ.ศ. 2533  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จนในปี พ.ศ. 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา  และได้แต่งตั้งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานสักวิทยา  มาดำรงตำแหน่งแทน 
          วันที่  24 ธันวาคม 2541  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล    ย้ายให้ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จ.กาญจนบุรี   และได้แต่งตั้งให้  นายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  มาดำรงตำแหน่งแทน
           วันที่  16  มีนาคม   2545  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี  และได้แต่งตั้งให้  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ชาญกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จ.อุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึง 30 กันยายน 2554 ครบวาระเกษียณอายุราชการ
           วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางนภาลัย  สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ครบวาระเกษียณอายุราชการ
           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งให้นายวิรัช วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จ.อุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ครบวาระเกษียณ
           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งให้ นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จ.อุทัยธานี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
           วันที่ 4 ตุลาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้มีคำสั่ง นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน