ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

55
นายกิตติ นุขันธ์
ลูกจ้างประจำ
54
นายสันติ สุราฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ
56
นายชัยยุทธ ชูครุต
ลูกจ้างชั่วคราว
58
นายสายัณห์ อยู่ระหัด
ลูกจ้างชั่วคราว
60
นายนิรุตต์  เจตน์กสิกร
ลูกจ้างชั่วคราว
57
นางสำเนา ดิษประภัส
ลูกจ้างชั่วคราว
61
นายบุญมาก วงษ์ขาว
ลูกจ้างชั่วคราว
59
นายสุรพจน์  ปาระมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย