ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

kitti
นายกิตติ นุขันธ์
ลูกจ้างประจำ
santi
นายสันติ สุราฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ
chaiyut
นายชัยยุทธ ชูครุต
ลูกจ้างชั่วคราว
sayan
นายสายัณห์ อยู่ระหัด
ลูกจ้างชั่วคราว
akaporn
นายเอกพร มูลจันที
ลูกจ้างชั่วคราว
sumnao
นางสำเนา ดิษประภัส
ลูกจ้างชั่วคราว
nirut
นายนิรุตต์  เจตน์กสิกร
ลูกจ้างชั่วคราว
surapot
นายสุรพจน์  ปาระมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย