ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
ระดับ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายเสวก  ใหลสกุล
ศศ.บ.
ครูใหญ่
-
26 ส.ค. 2511
อาจารย์ใหญ่
5
1 ต.ค. 2511
2
นายเสถียร  กองแม่
ศศ.บ.
อาจารย์ใหญ่
5
1 พ.ย. 2524
อาจารย์ใหญ่
6
1 ต.ค. 2525
3
นายนิวัฒน์  รังษิมาศ
ค.บ.
อาจารย์ใหญ่
6
1 ต.ค. 2525
น.บ.
อาจารย์ใหญ่
7
3 ธ.ค. 2528
ผู้อำนวยการ
7
30 มี.ค. 2535
ผู้อำนวยการ
8
18 เม.ย. 2535
4
นายจักรกฤษ  แย้มสรวล
ค.บ.
ผู้อำนวยการ
7
1 ต.ค. 2535
ผู้อำนวยการ
8
1 ต.ค. 2535
5
นายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม
กศ.บ.
ผู้อำนวยการ
8
24 ธ.ค. 2541
6
ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย  ชาญกูล
กศ.ม.
ผู้อำนวยการ
8
16 มี.ค. 2545
7
นางนภาลัย  สงวนวงษ์
ศษ.ม.
ผู้อำนวยการ
8
1 ธ.ค. 2554
8
นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส
ผู้อำนวยการ
8
17 พ.ย. 2558
9
นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น 
ผู้อำนวยการ
8
2 พ.ย. 2561
10
นายมนต์อิศวร  รัตนะวงศ์ไชย 
ผู้อำนวยการ
8
4 ต.ค. 2564