กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ดิเรก
นายดิเรก เจิมขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้
anucha
นายอนุชา วิทยารัตน์
ครูผู้ช่วย