กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

43
นายอนุชา วิทยารัตน์
ครู
หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้
44
นายสุรชาติ  ชะมังชัย
ครูชำนาญการ
45
นางสาวบุษยาพรรณ  สีทา
ครู