กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

17
นางชุติมา เฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
18
นางสาวทวี ขยันการนาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
19
นายอำนาจ จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษ
20
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
ครูชำนาญการพิเศษ
21
นางสาวเบญจวรรณ พูลบางยุง
ครู
48
นางสาวชัญญอร รัตตะประทุม
ครูอัตราจ้าง
23
Mr.Jeter Celino
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์)
24
Miss Diona Obsiana Panague
ครูสอนภาษาอังกฤษ(ฟิลิปปินส์) 
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
Miss Diona Obsiana Panague
ครูสอนภาษาจีน