กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

32
นายอภิรัตน์ สุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
31
นายสังวาลย์  พงษ์จำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
33
นางสาวณัฎฐา  ภู่ภิญโญยิ่ง
ครูผู้ช่วย