กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

34
นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
35
นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
ครูชำนาญการ
36
นายสุรภาพ  โพธิ์ตุ่น
ครูผู้ช่วย