ฝ่ายธุรการ / การเงิน

sukanya
นางสุกัญญา โต๋วสัจจา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน
butsayaphan
นางสาวบุษยาพรรณ  สีทา
ครูผู้ช่วย
งานการเงิน
piyanan
นางสาวปิยนันท์ เทียมจันทร์
ครูธุรการ
natthasin
นายณัฏฐสิน  โต๋วสัจจา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
benchamat
นางสาวเบญจมาศ   พงษ์จำปา
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานการเงิน