กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8
นายชยพล ชุรินทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
11
นางประจุพร จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษ
4
นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
ครูชำนาญการพิเศษ
10
นายมงคล  หู้โลหะ
ครูชำนาญการ
9
นางฉันทนา ทะนะแสง
ครูชำนาญการ
5
นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครูชำนาญการ
6
นายโชคชัย  หัสแดง
ครูชำนาญการ
7
นางสาวนาตยา  ยงกสิการณ์
ครูชำนาญการ
3
นายธวัชชัย  บุญยัง
ครู
1
นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
ครู