กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

prakairat
นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
prajuporn
นางประจุพร จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษ
raweewan
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
benyapha
นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
ครูชำนาญการ
thanyarak
นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
ครูชำนาญการ
rungrot
นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
chayaporn
นายชยพล ชุรินทร
ครูชำนาญการพิเศษ
mongkol
นายมงคล หู้โลหะ
ครูชำนาญการ
temsiri
นางสาวเต็มสิริ เคนคำ
ครู คศ.1
patthamawadee
นางสาวปัทมาวดี แดงสิงห์
ครูผู้ช่วย