กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

38
นางสำรวย อุณหพิเชษฐวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
37
นายนิเวศน์   ทิมปรางค์
ครูชำนาญการพิเศษ
39
นางสาวราณี ศรีบัวบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
42
นางนันทวัน ปลั่งดี
ครูชำนาญการ
40
นายตติย  พวงชื่น
ครู
คศ.1
41
นายนฤสรณ์ ใคร่นุ่นกา
ครูผู้ช่วย