ข้อมูลพื้นฐาน

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
ท.อ.ส.

ปรัชญาโรงเรียน
ประพฤติดี เรียนดี มีความสะอาด

อุดมการณ์โรงเรียน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คติธรรมประจำโรงเรียน
“ขนติ หิต สุขวหา” ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกการเวก

สัตว์ประจำโรงเรียน
มดแดง

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า – เหลือง

ธงประจำโรงเรียน
พื้นธงสีฟ้า หมายถึง การศึกษาที่รุ่งโรจน์ก้าวหน้า
กลางธง เป็นรูปดาบเมืองอุทัยธานีวางบนแท่น
สีเหลือง คือสีของวันจันทร์ วันประกาศตั้งโรงเรียน
ดาบ คือสัญลักษณ์แสดงถึงความกล้าหาญวางไว้บนแท่นอยู่ในวงกลม
สีชมพู แสดงถึงความรัก ความสามัคคีของลูกมดแดงทุกคน