ผู้บริหาร

49
นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
รองเบ็ญญาภา
นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

รองปอ
นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์