ผู้บริหาร

adisak
นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
trasak
นายตระศักดิ์  แสงภักดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
paiboon
นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล