ผู้บริหาร

mone
นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
paiboon
นายไพบูลย์  วรนัยพินิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ