กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

suthanya
นางสุธัญญา วรนัยพินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
janjira
นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
nirobon
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์
ครูชำนาญการ
kwanla
นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม
ครู คศ.1
nichaphat
นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
ครู คศ.1
areerat
นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ
ครูอัตราจ้าง