กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

suthanya
นางสุธัญญา วรนัยพินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
janjira
นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
nirobon
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์
ครูชำนาญการ
kwanla
นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม
ครู คศ.1
S__41828374
นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ
ครูผู้ช่วย
 
ศักรินทร์2
ว่าที่ร้อยตรีศักรินทร์ ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง