กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

26
นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
25
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
27
นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ
ครูผู้ช่วย
28
นายปราโมทย์ สังข์เมือง
ครู คศ.1
30
นายณัฐพร รอดวงษ์
ครูอัตราจ้าง
S__8650757
นางสาวทิพย์เกษร หอมจำปี
ครูอัตราจ้าง