กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

aphiwatchai
นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
kritchaya
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
somkit
นางสมกิจ  บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
supak
นางสาวสุภัค  พันธ์พุท
ครูชำนาญการ
komkrit
นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
ครูชำนาญการ
sakchai
นายศักดิ์ชัย อัมรนันท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม