กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

12
นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
14
นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ
13
นางสมกิจ  บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
15
นางสาวสุภัค  พันธ์พุท
ครูชำนาญการ
16
นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก
ครูชำนาญการ
50
นายศักดิ์ชัย อัมรนันท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม