O13

1. กลุ่มบริหารวิชาการ

  • คำสั่ง แต่งตั้งข้ำราชการครูและบุคลำกรทำงการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ ปีการศึกษา 2563 คลิก
  • แนวทางการดำเนินงาน รับนักเรียน ย้ายนักเรียน และ ระบบการย้ายนักเรียน คลิก

2. กลุ่มบริหารทั่วไป

  • คำสั่ง แต่งตั้งข้ำราชการครูและบุคลำกรทำงการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • คำสั่ง แต่งตั้งข้ำราชการครูและบุคลำกรทำงการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563 คลิก

4. กลุ่มบริหารงบประมาณ

  • คำสั่ง แต่งตั้งข้ำราชการครูและบุคลำกรทำงการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 คลิก