O14

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย (คลิก)

ฝ่ายงานวิชาการ

  1. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและการคุมสอบ
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548 (คลิก)
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบสอบ พ.ศ.2548 (คลิก)
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบสอบ(ฉบับที่2) พ.ศ.2555 (คลิก)