O26

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีแผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2559-2561 ดังนี้