O27

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรสายงานการสอน คลิก
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรสายงานการบริหารสถานศึกษา คลิก
  • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ คลิก