การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2566

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หมายเหตุ

O1

โครงสร้าง

- แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจ 4ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสถานศึกษา (2) รองผู้บริหารสถานศึกษา - แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ

O3

อำนาจหน้าที่

แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-หมายเลขโทรสาร
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม -พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 - พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ.ค้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562เป็นต้น

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O8

Q & A

แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

O9

Social Network

แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของหน่วยงาน

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจ ของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O13

รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี -มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย -เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนด วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสําหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
-หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

016

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

017

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน -เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

018

E-Service

-แสดงช่องทางการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

019

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

020

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
-จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
-เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

023

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นนโยบาลยหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-แสดงนโยบายองผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดในนามของหน่วยงาน

024

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้ O23
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1)ความก้าวกน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2)รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนิงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

025

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย (1)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3)การพัฒนาบุคลากร (4)การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (5)การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใ

026

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี -มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2)สรุปข้อมูลทางสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

027

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน -มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1)รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน (2)รายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (3)ส่วนงานที่รับผิดชอบ (4)ระยะเวลาดําเนินการ

028

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

029

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่อง เรื่องที่ ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

030

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น -เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

031

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนาม โดยผู้บริหารสูงสุด* - มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดใน ขณะ/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

032

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการ ประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอด หรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

033

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

- แสดงการประเมินผลและรายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

034

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ การทุจริตประจําปี หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ -มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น (1)เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการและการดําเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น -เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

035

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34 -เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

036

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน -มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯอย่างน้อยประกอบด้วย
(1)โครงการ/กิจกรรม
(2)งบประมาณ
(3)ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น -เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กรณีดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

037

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

-แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O36 -มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1)ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2)รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม -เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

038

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1)ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2)ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3)ปัญหา อุปสรรค (4)ข้อเสนอแนะ -เป็นรายงทานผลของปีพ.ศ. 2565

039

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แสดงประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 - แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

040

การขับเคลื่อนจริยธรรม

- แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมหรือคณะทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม (3)การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก สาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

041

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แสดงรายงานการนำการประเมิน จริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง - แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการ ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุด อ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยว ข้อง (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล

043

การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนิน การตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน - แสดง QR code แบบวัด EIT บน เว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566